مشتريان فروشگاه های بزرگ در آمريکا اکنون محدود به خريداران کالاهای آنها نيستند. مراجعين هنگام خريد مواد غذايی و يا لباس می توانند به کلينيک های فوری نيز مراجعه کنند و آزمايش های ساده نظير عفونت سينوزيتها، آزمايش حاملگی و واکسيناسيون اطفال را نيز به انجام برسانند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.