بنا به گزارشها آقای جعفری، معاون رئيس جمهوری عراق، سفر غيرمنتظره ای به ايران کرده و ديدارهايی با مقامات جمهوری اسلامی داشته است. در عين حال برخی مقامات بغداد نظير وزير دفاع و وزير امور خارجه عراق جمهوری جمهوری اسلامی ايران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می کنند. به مشروح گفتگوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ستاره درخشش، با دکتر زاهد درباره دوگانگی سياست خارجی عراق درقبال ايران توجه فرمائيد.