مقامات شمال غربی پاکستان می گويند انفجار نيرومندی بخشی از ريل راه آهن را، دقايقی پيش از زمانی که قرار بود يک ترن پر از مسافر از آنجا بگذرد، از جا کند.

به گفته پليس پيشاور، بمب در حدود ٢٠ کيلومتری جنوب شهر منفجر شد و تمام شواهد حاکی است که يک اقدام تروريستی بود.

کارآگاهان پليس به جستجوی مظنونين بر آمده اند، اما تاکنون کسی دستگير نشده است.

R