بحث اين برنامه بمناسبت ۶۳ امين سالروز تهاجم نيروهای نظامی روس و انگليس و حول شرايط ايران و تاثير موقعيت ژئوپلتيک ايران بر سياست خارجی اين کشورصورت گرفت. ميهمان برنامه آقای جلال علوی پژوهشگر سياسی و اجتماعی مقيم کاليفرنياست که اکنون در بريتانيا مشغول تحقيق هستند. به مشروح اين برنامه توجه فرمائيد.