سيزدهم مرداد ١٢٩٨ ، هشتادو پنج سال پيش افغانستان و بريتانيا معاهده صلحی را به امضاء رساندند. دو هفته پس از امضای معاهده يعنی روز بيست و هشتم مرداد شاه امانالله خان ، پادشاه وقت رسمأ استقلال افغانستان را اعلام کرد.

به همين مناسبت روز پنج شنبه ٢٩ مرداد سفارت افغانستان در واشنگتن ميزبان جشن هشتادو پنجمين سالگرد استقلال افغانستان بود .

همکارمان حميده آرميده گزارشی از اين جشن تهيه کرده که شما را به شنيدن آن دعوت می کنيم.