در حاليکه اتحاديه کارکنان سازمان ملل متحد در شهر نيويورک در خواست کرده است کارکنان انتخاباتی اين سازمان از افغانستان فرا خوانده شوند مقامات سازمان ملل متحد می گويند که اين کارکنان در افغانستان باقی خواهند ماند.

سخنگوی سازمان ملل متحد در مصاحبه ای با خبرنگاران در کابل گفت در حاليکه فقط چند هفته به برگزاری انتخابات تاريخی افغانستان باقيست اين سازمان کماکان خود را به مشارکت در انجام آن پای بند می داند.

اين سخنگو افزود تقاضای خروج کارکنان انتخاباتی سازمان ملل متحد از افغانستان از سوی اتحاديه در نيورک مطرح شده است، نه از جانب اين کارکنان .

اتحاديه کارکنان سازمان ملل متحد در پی انفجاری که روز پنجشنبه در ساختمان ثبت نام انتخاباتی در غرب افغانستان روی داد خواستار آن شد که فرستادگان سازمان ملل متحد بدليل نا امنی از افغانستان خارج شوند.

در اين انفجار بر کارکنان سازمان ملل متحد آسيبی وارد نيامد اما چند تن از مأموران انتظامی مجروح شدند.

RM