روز جمعه گذشته مسابقات المپيک تابستانی با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف جهان در شهر آتن گشايش يافت. بخش فارسی صدای امريکا با توجه به حضور ورزشکاران ايرانی در اين رويداد با آقای علی سرشار قهرمان پيشين تيم ملی واترپلوی ايران گفتگويی انجام داده است که می شنويد