در دور سوم مسابقات تنيس المپيک، اندی راديک و ونوس ويليامز تنيس بازان آمريکايی از دور مسابقات حذف شدند.

راديک در برابر فرناندو گونزالز اميددار شماره ۱۶ از شيلی در ستهای پياپی شکست خورد.

ويليامز مدافع عنوان قهرمانی در مسابقه با مری پيرس تنيس باز فرانسوی در ستهای پياپی مغلوب شد.