در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، ابقاء آقای الياس محمودی در مقام رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه توسط آقای خامنه ای و همچنين اوضاع شهر نجف در رابطه با اخشاشات مقتدی صدر را مورد بررسی قرار می دهد.