سيد محمد احمدی معروف به کوروش، زندانی سياسی، از اعضای جبهه اتحاد ملی، از درون اندرزگاه شماره ٤ زندان رجايی شهر کرج در گفتگويی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، حميده آرميده، پيرامون شرايط زندان و نحوه دستگيريش سخن گفت، که شما را به شنيدن آن جلب می کنيم.