دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - دستگيری ديروز اعضای جبهه دمکراتيک ايران در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران

2 – ورود هيات حل اختلاف از سوی دولت عراق به نجف