يک دادگاه کی اف مجازات زندان دو اوکرائينی را که سال پيش در قاچاق نفت در عراق گناهکار شناخته شدند، ابرام کرده است.

روز سه شنبه دادگاه تجديد نظر ۷ سال زندان برای ناخدای کشتی و دستيار او را تائيد کرد، با اين حال ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار جريمه ای را که قضات عراقی تعيين کرده بودند، رد کرد.

آنها در اکتبر گذشته در نقض قوانين گمرکی عراق با کوشش برای قاچاق نفت مجرم شناخته شدند. دو مرد مدعی شدند که دستورات مالک عراقی کشتی را اجرا می کردند.

s