دومين روز نشست رهبران سياسی و مذهبی عراق در شهر بغداد روز شانزدهم ماه اوت به کار خوخد پايآن داد و تنها يک روز به پايآن اين نشست باقی مانده است. مطبوعات آلمان در اين مورد مطالبی را منتشر کردند.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.