در حالی که اولين روز کنفرانس ملی عراق با هرج و مرج روبرو شده است، فرستاده جديد کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد به عراق می گويد يک نقل و انتقال سياسی معتبر بهترين راه حل برای پايان دادن به موج خشونتهای آن کشور است.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.