ورود نيروهای آمريکائی به شهر مقدس نجف و نبرد با شورشيان وفادار به مقتدی صدر اين نگرانی را بوجود آورده است که احتمالا جهان صلح ساکت نخواهد ماند اما يک محقق علوم اسلامی در ايران که در نجف بدنيا آمده است معتقد است که مقتدی صدر يک جنايتکار است و سوء استفاده از حرم حضرت علی برای شورش، جنايت او را آشکار می کند .