در تهران با شرکت هزاران نفر تظاهراتی در مخالفت با حمله نيروهای آمريکايی به طرفداران مقتدی صدر در نجف برگزار شد.

تظاهرکنندگان عليه آمريکا شعار دادند و نبرد سپاهيان آمريکايی را در نزديکی مزار امام علی در شهر نجف محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ايران بارها خروج نيروهای ائتلافی به رهبری آمريکا را از عراق خواستار شده و خشم خود را از حضور نيروهای چند مليتی در نجف و شهرهای اطراف آن ابراز داشته است.

s