در سوريه، يک گروه طرفدار حقوق بشر خواهان آزادی ٢۵ نفری شده است که می گويد ماموران امنيتی آنها را در حملات خانه به خانه در چند روز گذشته دستگير کرده اند.

انجمن حقوق بشر سوريه می گويد در اين حملات که در شهر حما صورت گرفت، ماموران دستگاه های کامپيوتر و کتاب ها را ضبط کردند و هيچ دليلی برای اين اقدام ارائه ندادند.

حما در سال ١٩٨٢ شاهد سرکوب بی رحمانه اسلامگرايان بود. حافظ اسد، رئيس جمهوری وقت بيشتر بخش های آنرا ويران کرد و اخوان المسلمين را درهم کوبيد. عقيده بر اين است که بالغ بر ١۰ هزار تن کشته شدند.

R