فستيوال بين المللی فيلم ونيز که در پايان ماه ميلادی جاری برگزار خواهد شد امسال با حضور مارکو ميلر، يکی از چهره های شناخته شده در حلقه فستيوالهای بين المللی برنامه ای ارائه داده است که در آن سينمای آمريکا بزرگترين بخش را پر می کند اما سينمای ايران حضوری کمرنگ دارد. نازی بگلری مروری دارد بر فستيوال ونيز