در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، شدت گرفتن اختلافات ميان عراق و ايران و اعتراض های عراق به نقش ايران در رابطه با درگيريهای خونين نجف و تعطيل شدن نمايشگاه بين المللی تهران را مورد بررسی قرار می دهد.