اعضای کميسيون تحقيق درباره حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر بارديگرخواسته اند تغييرات عمده ای درسيستم اطلاعاتی آمريکا صورت گيرد. جان لهمن John Lehman عضوکميسيون ۱۱ سپتامبرکه روزسه شنبه دريک کميته مجلس نمايندگان آمريکا صحبت می کرد، گفت توصيه های کميسيون برای تضمين موفقيت اصلاحات بايد به طورکامل به مورد اجرا گذارده شود.

ايجاد يک پست مديريت اطلاعاتی ملی با اختيارات کامل نسبت به سياست های اطلاعاتی آمريکا وايجاد يک مرکزملی ضد تروريسم برای هماهنگی درکوشش های ضد تروريستی ۱۵ دستگاه اطلاعاتی آمريکا ازجمله توصيه های کميسون ۱۱ سپتامبر است.

پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا روزدوشنبه توصيه مربوط به ايجاد پست مديريت اطلاعاتی ملی را پذيرفت اما اين تقاضا را که مديريت اطلاعاتی کنترل بودجه کليه دستگاه های اطلاعاتی را دردست داشته باشد، رد کرد.

K