دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - براساس خبرها قيمت های نفت به سطح بی سابقه ای افزايش يافته است، که موجب نگرانی هايی شده است. اين نگرانی ها تا چه حد جدی است؟

2 - قابليت های مير حسين موسوی در مسايل اقتصادی و سوابق مديريت ايشان در اقتصاد جنگی ايران