به گفته ناظران سياسی بی نتيجه ماندن گفتگوهای مقامات جمهوری اسلامی ايران و سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا در پاريس، سياست آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد ايران به هم نزديک تر می شود.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.