خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، توران خاکسار، با دکتر مهرداد مشايخی، تحليل گر سيآسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه جرج تاون، پيرامون سکولاريزاسيون (به معنی ديانت زدايی، عرفی شدن) و شتاب روزافزون آن در ايران گفتگويی انجام داده است که در دوبخش از راديو صدای آمريکا پخش شد. به مشروح اين گفتگو ها در اينجا گوش کنيد.