نظر به سپری شدن هفتمين روز اعتصاب غذای آقای مهندس حشمت الله طبرزدی در زندان اوين در اعتراض به ادامه بازداشت غير قانونی اش و همچنين با توجه با توجه به کوشش های آقای علی اکبر بهمنش و دکتر ناصر طاهری، وکلای مهندس طبرزدی، برای آزادی او خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر طاهری گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.