يک گروه طرفدار حقوق بشر از جمهوری آذربايجان خواسته است برای متوقف ساختن آنچه آنرا خراب شدن وضعيت مطبوعات آزاد در آن کشور می نامد گام هائی بردارد.

سازمان نظارت بر حقوق بشر، که دفتر مرکزی آن در نيويورک قرار دارد، می گويد سرکوب رسانه های مخالف و مستقل پس از انتخابات رياست جمهوری ، همچنان بر آزادی رسانه ها در آذربايجان اثر می گذارد، مقامات از منابعی که در اختيار دارند برای زير فشار گذاشتن آنها استفاده می کنند و از مجازات مأموران پليس که به روزنامه نگاران حمله می کنند، خودداری می ورزند.

سازمان نظارت بر حقوق بشر می گويد آذربايجان گام های مثبتی مانند ايجاد يک کميسيون دائمی برای جلوگيری از بروز اختلاف و درگيری بين مقامات و اعضای رسانه ها و حل آنها برداشته است. سازمان از چنين اقدامی استقبال می کند، اما می گويد برای پيشبرد رسانه های آزاد و مستقل در آذربايجان کافی نيست.

s