کنوانسيون حزب دمکرات در شهر بوستون کار خود را روز پنجشنبه به پايان رسيد. در اين کنوانسيون جان کری نامزد رسمی حزب دمکرات برای مقام رياست جمهوری انتخاب شد. در انتخابات ماه نوامبر او رقيب اصلی پرزيدنت بوش خواهد بود. يک مورد پر اهميت در کنوانسيون دمکراتها حضور و سخنرانی «باراک اوباما» سناتور کنگره ايالتی ايلينيويز بود. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.