دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - مناسبات ايران و آذربايجان شمالی

2 – بمب گذاری های تروريستی در کليساهای عراق

3 - خبر تائيد برکناری الياس محمودی، رئيس حفاظت قوه قضائيه ايران