بانک جهانی اعطای مجموعه وام هايی بالغ بر يکصد و چهل و پنج ميليون دلار را برای بازسازی افغانستان جنگ زده تصويب کرد.

٣۵ ميليون دلار از اين مجموعه برای بنای مدارس و تربيت معلمين، بويژه زنان آموزگار و نيز بهبود مديريت مدارس در افغانستان در نظر گرفته شده است و مبلغ ٢۵ ميليون دلار برای ايجاد و بهبود تاسيسات تامين آب، ترميم جاده ها و متصل ساختن محلات گوناگون کابل اختصاص داده شده است.

۸۰ ميليون دلار ديگر نيز برای تامين بودجه لازم برای انجام اصلاحات در سازمان های دولتی و يک وام پنج ميليون دلاری به منظور تضمين سرمايه گذاری های خارجی اختصاص يافته است.

R