روزنامه واشنگتن پست اخيرا دو نظرخواهی از مردم کرده است، يک نظرخواهی در سطح ملی و با هدف به اينکه آنها نسبت به شهر واشنگتن چه فکر می کنند . نظرخواهی ديگر از شهروندان واشنگتن حومه بود. هدف اين بود که اين دسته از مردم نسبت به زندگی در واشنگتن چه فکر می کنند و اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند