سربازان فرانسوی ارسال کمکهای انسانی به آندسته از پناه جويان سودانی را که منطقه آشوب زده دارفور را ترک کرده و در کشور همسايه چاد مستقر گشته اند را آغاز کرده اند.

مقامات فرانسه ميگويند هواپيماها و هليکوپترهای ترابری اولين محموله کمکها را که شامل دوازده تُن مواد غذائی،دارو و چادرهای صحرائی بود را روز شنبه در شرقِ چاد تحويل دادند.

ژان پی ير بِرکُو، سفير فرانسه در چاد ميگويد دويست سرباز فرانسوی به منظورِتأمين امنيت دارفور به مرز سودان و چاد اعزام گرديده اند.

دستور اين کمکها به چاد که مستعمره پيشين فرانسه است ، روز جمعه توسط ژاک شيراک ، رئيس جمهوری فرانسه صادر گرديد.

فرانسه از دير باز در چاد دارای نيرو بوده است.

بر طبق آمارِ تَخمينیِ سازمان ملل متحد تاکنون بيش از يک ميليون سودانی بعلت آشوب و درگيری بينِ دو گروهِ ستيزه جو و يک گروهِ شبه نظامیِ عرب که از سوی دولت سودان حمايت ميشود مجبور به ترکِ خانه های خودگرديده اند که از اين تعداد، يکصدوهفتادهزار نفر به کشور چاد گريخته اند.

RM