دکتر ناصر زرافشان وکيل مدافع خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای که دوران پنج ساله زندان خود را می گذراند، برای يک مرخصی موقت 48 ساعته از زندان آزاد شده است. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ستاره درخشش، با آقای دکتر يوسف مولايی، يکی از وکلای مدافع دکتر زرافشان، درباره اين پرونده و وضعيت زندانيان سياسی گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.