کالين پاول وزير امورخارجه آمريکا، برای سفری يک هفته ای عازم اروپا و خاورميانه می شود. آقای پاول نخست از مجارستان بازديد می کند و سپس به مصر، عربستان سعودی، کويت و لهستان سفر خواهد کرد.

وزير امورخارجه آمريکا در جريان مذاکرات خود با مقامات اين کشورها، مسئله مبارزه بين المللی با تروريسم و تصميم اسرائيل در زمينه برچيدن شهرک های يهودی نشين در باريکه غزه را مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنين پشتيبانی بين المللی را از عراق خواستار خواهد شد.

کالين پاول همچنين در نظر دارد در اين مذاکرات، لزوم انجام اصلاحات وسيعی در خاورميانه و کشورهای شمال آفريقا را مطرح کند.

s