اخيرا مجلس سنای ايالات متحده آمريکا بر اساس قطعنامه ای که به اتفاق آرا به تصويب رسيد مصرا از دولت آمريکا خواست که در اجلاس آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهان ارجاع پرونده برنامه هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شود. دکتر بهمن آقايی ديبا، کارشناس حقوق بين الملل، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.