با توجه به پايان گرفتن اولين دادگاه رسيدگی به اتهام قتل خانم زهزا کاظمی، با حضور خانم شيرين عبادی و آقايان محمد علی دادخواه، سيد محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای مدافع خانواده خانم کاظمی در تهران، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، بهروز عباسی، با آقای دکتر سيف زاده گفتگويی انجام داده است پيرامون اين دادگاه و چگونگی ادامه رسيدگی به آن که توجه شما را به آن جلب می کنيم.