يک کارگردان الجزايری در فيلم تازه خود "زنده باد الجزاير"، سردرگمی سياسی و کنونی جامعه الجزاير را نشان می دهد و اين که چگونه مردم با بنيادگرايی اسلامی، گردن زدن های آنها و بمبگذاريهايشان مقابله می کنند.

زمانی که باز کردن کاباره و مشروب فروشی تبديل به يک مبارزه سياسی عليه تندروهای اسلامی می شود که هر چند فعلاً، پول های گزافی را که از عربستان سعودی می گرفتند از دست داده اند، اما برخلاف مردم عادی، از يک رهبری منظم برخوردارند.