کميسيون ۱۱ سپتامبرمی گويد مدرکی به دست نياورده است که نشان دهد ايران پيشاپيش ازحملات به نيويورک و واشنگتن آگاهی داشته است. با اين حال کميسيون می افزايد اين موضوع نيازبه تحقيقات بيشتری دارد.

کميسيون ۱۱ سپتامبردرگزارش نهائی خود می گويد عوامل ارشد القاعده تاييد کرده اند که چند نفراز هواپيماربايان دراواخرسال ۲۰۰۰ ويا اوايل سال ۲۰۰۱ازايران عبورکردند. درگزارش آمده است مقامات ايرانی با مهرنکردن گذرنامه های اعضای القاعده، تسهيلاتی درکار مسافرت آن ها به وجود آوردند. با اين حال گزارش به نقل ازيک عضوالقاعده می گويد هنگامی که ايران خواستار روابط نزديکتری با القاعده شد، اسامه بن لادن رهبراين شبکه مخالفت کرد زيرا نمی خواست موجبات رنجش هواداران خود را درعربستان سعودی فراهم آورد.

پرزيدنت بوش نيز روزدوشنبه اظهارداشت آمريکا همچنان درحال تحقيق است تا بداند آيا ايران نقشی درحملات سال ۲۰۰۱ داشته است يا نه. يک سخنگوی دولت ايران متعاقبا موضوع دست داشتن ايران درحملات را، خيالی وغيرواقعی توصيف کرد.

K