دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

١ - ارتباط احتمالی ايران با حملات تروريستی ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١

٢ – مجاکمه يکی از متهمان به قتل خانم زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی تبار کانادايی