مهندس فريدون امير ابراهيمی، يکی از اعضای ارشد جبهه ملی ايران، در گفتگويی با خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره کادر اين سازمان در خارج از کشور صحبتهايی کرد.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.