کانون وکلای دادگستری آمريکائيان ايرانی تبار در گزارشی که در مجلس سنای آمريکا انتشار داد به بررسی آنچه که به باور اين کانون نقض حقوق اساسی شهروندان ايرانی مقيم آمريکابعد از حوادث 11 سپتامبر است پرداخت. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی داشت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.