مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با تورم و گرانی و سامان دهی اقتصادی همچنان مورد بحث در ايران است. مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی هرکدام به گونه ای در اين باره اظهار نظر کرده اند.

دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، به بررسی اين صحبتها می پردازد. به اين گفتگو توجه فرمائيد.