الوين هاريسون دونده آمريکايی، يکی از شش ورزشکاری که در مورد استفاده از داروهای توانبخش غير مجاز (دوپينگ) مورد ظن قرار دارند، می گويد فدراسيون دو و ميدانی آمريکا را بدليل رفتار ناشايست تحت پيگرد قانونی قرار خواهد داد.

هاريسون در مسابقات مقدماتی دو و ميدانی المپيک آمريکا که در ساکرامنتو در کاليفرنيا در جريان است، در دوی ۴۰۰ متر مردان در مکان هفتم جای گرفت و نتوانست به تيم المپيک آمريکا راه يابد.

هاريسون که با تحريم دائمی ورزشی روبرو است می گويد، فشار ناشی از مبارزه با اين تحريم مانع از آن شد که بتواند بخوبی تمرين کند.

تيم مونتگمری و کريستی گينز دو ورزشکار برجسته ديگر نيز نتوانستند به تيم المپيک آمريکا راه يابند، در حاليکه ميشل کالينز بدليل آسيب ديدگی پا از دور رقابتها خارج شد.