کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد ازمقامات ايتاليا خواسته است به يک کشتی امداد آلمانی که حامل ۳۷ پناهنده است، اجازه دهند مسافران خود را دربندرايتاليا پياده کند.

مقامات کميساريای عالی پناهندگان روزجمعه گفتند به مسافران کشتی به علل انسانی بايد اجازه داده شود وارد خاک ايتاليا شوند تا ماموران امداد بتوانند کمک های رفاهی وپزشکی دراختيارآن ها قرار دهند.

کشتی متعلق به گروه امداد آلمانی کپ آنامورCap Anamur است واعضای گروه نتوانسته اند دولت ايتاليا را متقاعد سازند به مسافران کشتی اجازه ورود به بندراين کشور را بدهد.

بيشترمسافران کشتی را سودانی هائی تشکيل می دهند که ازبرابرنبرد جاری درمنطقه دارفورسودان گريخته اند. مسافران کشتی دراواخرماه ژوئن گذشته ازطريق آب های مالت نجات يافتند.

دولت ايتاليا می گويد طبق حقوق بين الملل، مسافران کشتی بايستی ازمالت که نخستين بندرمحل عبورآن ها بود، درخواست پناهندگی می کردند.

پناهندگان هم اکنون نزديک به سه هفته است که درکشتی به سرمی برند.

a