گروهی از ايرانيان مقيم سوئد نيز مانند بسياری ايرانيان ديگر در سراسر جهان، با برگزاری تظاهرات های اعتراضی و همدلی با دانشجويان ايرانی، روز جمعه در استکهلم، پايتخت سوئد گردهم آمدند.

حميده آرميده از بخش فارسی صدای آمريکا صحبت کوتاهی دارد با دکتر درويش پور، استاد دانشگاه و فعال سياسی .