وزير امور خارجه پاکستان برای مذاکره درباره مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر به مسکو رفته است.

يک سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه می گويد مذاکرات خورشيد محمود قصوری و مقامات روسيه بر همکاری های تکنيکی و اقتصادی بين دو کشور، و وضعيت جنوب آسيا نير متمرکز خواهد بود.

سخنگو تاکيد کرد که مناسبات عادی بين پاکستان و هند به برقراری ثبات و امنيت در شبه قاره کمک خواهد کرد.

R