برنامه گفت و گوی شنبه شب اين بار ـ سوّم ماه ژوئيه )از ساعت ۲ و ۱۵ دقيقه تا ۳ بعدازظهر به وقت واشنگتن( ـ يک صحبت مستقيم و زنده بود با آقای ناصر رشيدی، مدير اجرايی سازمان ائتلاف سراسری هواداران دمکراسي، که مقرّ آن در واشنگتن است.

آقای رشيدی پيرامون پايه های جنبش دانشجويی در ايران و نيز دستگيری های سياسی و اجتماعی در دوران حکومت اسلامی صحبت کرد، و شنوندگان از ايران تلفن کرده و به اظهارنظر پرداختند.