توماس جفرسون، نويسنده اعلاميه استقلال آمريکا و سومين رئيس جمهور اين کشور پايه گزار جدايی حکومت از مذهب در آمريکا بود.

آقای بهمن باتمانقليچ، بازرگان موفق ايرانی مقيم ايالت ويرجينيا و محقق تاريخ آمريکا در مورد انتخابات رياست جمهوری سال ١٨٨٠ ميلادی و مخالفين توماس جفرسون که بيشتر از گروه های مذهبی بودند، با صدای آمريکا گفتگو می کند.