دريک تحليل جديد آمده است که شبکه القاعده پيشتردرسال جاری به هواداران خود گفته بود حملات تروريستی عليه اسپانيا، اين کشور را وادارخواهد ساخت که نيروهای خود را ازعراق خارج سازد.

يک سند القاعده که حدود دوهفته پيش از بمب گذاری های ۱۱ مارچ مادريد دراختيار افراط گرايان اسلامی اسپانيا قرارگرفت، ظاهرا حاوی چنين تحليلی بوده است. مقامات اسپانيا، شبکه القاعده را مسئول اين بمب گذاری ها دانستند که باعث کشته شدن ۱۹۱ نفرشد.

راديو بين المللی فرانسه روزچهارشنبه بخش هائی ازسندی را منتشرساخت که اسپانيا را ضعيف ترين حلقه درائتلاف تحت رهبری آمريکا درعراق توصيف کرده بود. عقيده براين است که حملات ۱۱ مارچ باعث روی کارآمدن دولت جديد اسپانيا شد که نيروهای اين کشور را در پايان ماه مه ازعراق خارج ساخت.