در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، حضور صدام حسين در دادگاه بجرم جنايت عليه بشربت و همچنين حذف مقام کليدی آقای هادی مروی بعنوان معاون اول قوه قضائيه ايران را مورد بررسی قرار می دهد