کارگردان: تئو آنجلو پولوس

يونان، ۱۹۸۸، رنگی، ۱۲۶ دقيقه

در ارزيابی اين فيلم آن را قابل فهم ترين اثر کارگردان آنجلوپولوس دانسته اند که عمدتا تمثيلی است درباره قدرت ايمان و تله هايی که رويا سر راه انسان می گذارد.

خلاصه داستان از اين قرار است که دو کودک غمگين و باهوش از يونان به سمت آلمان براه می افتند تا پدرشان را پيدا کنند. سفری پردرد و بی نتيجه که در هر بزنگاهی تجربه مايوس کننده ای را سرراهشان قرار می دهد بطوريکه مجبور می شوند با کاراکترهای دروغگو و دغلکاری روبرو شوند. اما اين سفر با صحنه های ديدنی و مغشوش کننده بعيدی نيز همراه است، از جمله برآمدن يک دست غول آسا از دريا، و منظره يک اسب در حال مرگ در برف. بازتاب هايی از تاريخ يونان و همچنين از آثار اوليه آنجلوپولوس در سرتاسر اين سفر مشاهده می شود و به ياد بيننده می آورد که فيلم تنها با توجه به اين دو (تاريخ يونان و روح کلی آثار کارگردان) قابل فهم است.