دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - انتقال رسمی قدرت در عراق به دولت انتقالی

2 – همآهنگ شدن مواضع آمريکا با اتحاديه اروپا و سازمان پيمان ناتو در مقابله با برنامه های اتمی ايران